Ghid POCU

Ultima actualizare: 4 mai 2021

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ LANSEAZĂAPELUL DE FIȘE DE PROIECTE Nr. 3 POCU/GAL ZUM MEDIAȘ/2021/5/1/OS5.1

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

 

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:        4 mai 2021, ora 12:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:       3 iunie 2021, ora 12:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul GAL ZUM Mediaș, din str. Nicolae Iorga nr 2, Municipiul Mediaș, jud Sibiu

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 12:00

 

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă eligibilă este de 500.000 euro.

La nivel de strategie, valoarea maximă eligiblă aferentă pachetului de fișe proiecte este de 2.125.000 euro, respectiv:

Tip investiție Alocare financiară maximă (euro)
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă şi educație:

• Programe de ucenicie la locul de muncă
• Programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior
• Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
• Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri
• Campanii de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile marginalizate şi combaterea discriminării la locul de muncă, inclusiv la angajare

• Servicii din domeniul educației

1.125.000
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, ocupării și serviciilor sociale:

• Educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar
• Învățământ primar și secundar
• Programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală
• Programe de tip a doua șansă
• Campanii de informare şi conștientizare care vizează desegregarea şcolară, combaterea abandonului şcolar
• Servicii din doemniul social
• Servicii din doemniul ocupării

500.000
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medicosociale), acordării de asitenţă juridică pentru reglementări acte, domeniul ocupării și educației:
• dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)
• activități de asistență juridică pentru reglementări acte
• servicii din domeniul ocupării
• servicii din domeniul educației
500.000

Ce finanțează apelul:

Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile :
– domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație – educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;
domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă (acolo unde este cazul);
domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

Cine poate solicita finanțare:

Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

 • GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • Anexa 1: Fișa de proiect
 • Anexa 2 – DUCAE pentru Solicitant
  • Formular 1 – Declarația de angajament
  • Formular 2 – Declaratie de eligibilitate
  • Formular 3 – Declarație privind evitarea dublei finanțări
  • Formular 4 – Declaratie privind eligibilitatea TVA
  • Formular 5 – Procedura de selecție a partenerilor
  • Formular 6 – Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului
 • Anexa 3 – DUCAE Partener
  • Formular 1 – Declaratie de eligibilitate
  • Formular 2 – Declarație privind evitarea dublei finanțări
  • Formular 3 – Declaratie privind eligibilitatea TVA
 • Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatii pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite
 • Anexa 5 – Contract de subvenție – acest model de contract de subvenție va fi utilizat în implementarea proiectelor, în contextul acordării de granturi pentru înființarea de start-up-uri (măsuri de antreprenoriat)
 • Anexa 6: Grila de verificare administrativă și a eligibilității fișei de proiect
 • Anexa 7: Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect
 • Anexa 8: Acord de parteneriat
 • Anexa 9: Informații generale și exemple privind combaterea segregării
 • Anexa 10: Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare – ghidul solicitantului – condiții specifice OS 5.1

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email office@galmedias.ro

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galmedias.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Ghidul Solicitantului_POCU_2021GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL ZUM MEDIAȘ/2020/5/1/OS5.1

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         05.10.2020, ora 12:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:         19.11.2020, ora 12:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul GAL ZUM Mediaș, din str. Nicolae Iorga nr 2, Municipiul Mediaș, jud Sibiu

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

 

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă a asistenței financiare nerambursabile de 500.000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a asistenței financiare nerambursabile aferente pachetului de fișe proiecte este de 2.125.000 euro, respectiv:

Tip investiție Alocare financiară maximă (euro)
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă şi educație:

• Programe de ucenicie la locul de muncă

• Programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior

• Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă

• Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri

• Campanii de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile marginalizate şi combaterea discriminării la locul de muncă, inclusiv la angajare

• Servicii din domeniul educației

1.125.000
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, ocupării și serviciilor sociale:

• Educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar

• Învățământ primar și secundar

• Programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală

• Programe de tip a doua șansă

• Campanii de informare şi conștientizare care vizează desegregarea şcolară, combaterea abandonului şcolar

• Servicii din doemniul social

• Servicii din doemniul ocupării

500.000
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medicosociale), acordării de asitenţă juridică pentru reglementări acte, domeniul ocupării și educației:

• dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)

• activități de asistență juridică pentru reglementări acte

• servicii din domeniul ocupării

• servicii din domeniul educației

500.000

Ce finanțează apelul:

Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile :

– domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);

domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație – educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;

domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă (acolo unde este cazul);

domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

Cine poate solicita finanțare:

Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;

Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;

Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.

 Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

 • GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • Anexa 1: Fișa de proiect
 • Anexa 2 – DUCAE pentru Solicitant
  • Formular 1 – Declarația de angajament
  • Formular 2 – Declaratie de eligibilitate
  • Formular 3 – Declarație privind evitarea dublei finanțări
  • Formular 4 – Declaratie privind eligibilitatea TVA
  • Formular 5 – Procedura de selecție a partenerilor
  • Formular 6 – Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului
 • Anexa 3 – DUCAE Partener
  • Formular 1 – Declaratie de eligibilitate
  • Formular 2 – Declarație privind evitarea dublei finanțări
  • Formular 3 – Declaratie privind eligibilitatea TVA
 • Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatii pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite
 • Anexa 5 – Contract de subvenție – acest model de contract de subvenție va fi utilizat în implementarea proiectelor, în contextul acordării de granturi pentru înființarea de start-up-uri (măsuri de antreprenoriat)
 • Anexa 6: Grila de verificare administrativă și a eligibilității fișei de proiect
 • Anexa 7: Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect
 • Anexa 8: Acord de parteneriat
 • Anexa 9: Informații generale și exemple privind combaterea segregării
 • Anexa 10: Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare – ghidul solicitantului – condiții specifice OS 5.1

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email office@galmedias.ro

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galmedias.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.Ghidul Solicitantului POCU 2020


GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL ZUM MEDIAȘ/2019/5/1/OS5.1

 

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

 

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         21 octombrie 2019, ora 12:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:         5 decembrie 2019, ora 12:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul GAL ZUM Mediaș, din str. Nicolae Iorga nr 2, Municipiul Mediaș, jud Sibiu

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

 

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă este de 500 000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 2.125.000 euro, respectiv:

Tip investiție Alocare financiară maximă (euro)
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă şi educație:

• Programe de ucenicie la locul de muncă

• Programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior

• Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă

• Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri

• Campanii de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile marginalizate şi combaterea discriminării la locul de muncă, inclusiv la angajare

• Servicii din domeniul educației

1.125.000
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, ocupării și serviciilor sociale:

• Educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar

• Învățământ primar și secundar

• Programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală

• Programe de tip a doua șansă

• Campanii de informare şi conștientizare care vizează desegregarea şcolară, combaterea abandonului şcolar

• Servicii din doemniul social

• Servicii din doemniul ocupării

500.000
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medicosociale), acordării de asitenţă juridică pentru reglementări acte, domeniul ocupării și educației:

• dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)

• activități de asistență juridică pentru reglementări acte

• servicii din domeniul ocupării

• servicii din domeniul educației

500.000

 

Ce finanțează apelul:

Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile :

– domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);

domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație – educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;

domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă (acolo unde este cazul);

domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

 

Cine poate solicita finanțare:

Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;

Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;

Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.

 

 Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

 • GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • Anexa 1: Fișa de proiect
 • Documente ce însoțesc fișa de proiect:
 • Anexa 1.1 – Acord de parteneriat
 • Anexa 1.2 – Declarația de angajament
 • Anexa 1.3 – Declaratie de eligibilitate
 • Anexa 1.4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări
 • Anexa 1.5 – Declaratie privind eligibilitatea TVA
 • Anexa 1.6 – Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatii pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite
 • Anexa 1.7 – Contract de subvenție
 • Anexa 2: Grila de verificare administrativă și a eligibilității fișei de proiect
 • Anexa 3: Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect
 • Anexa 4 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării
 • Anexa 5 – Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare – ghidul solicitantului – condiții specifice OS 5.1

 

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email office@galmedias.ro

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galmedias.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

 

Ghidul Solicitantului_POCU_consolidat 02.12.2019

Corrigendum nr.4 la ghidul specific POCU

Corrigendum nr.3

Corrigendum nr.2 la Ghid POCU

Anexa 8-Anunt atribuire

Anexa 8-Anunt atribuire-organizare evenimente

Anexa 3 – Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect

Corrigendum nr.1 la Ghidu solicitantului fise proiecte POCU

Ghidul Solicitantului_POCU_rev 5.11.2019

Anunt lansare apel POCU_rev 5.11.2019

Ghidul Solicitantului POCU

Anexa 1 – Fișa de proiect

Anexa 1.1 – Acord de parteneriat

Anexa 1.2 – Declarația de angajament

Anexa 1.3 – Declaratie de eligibilitate

Anexa 1.4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări

Anexa 1.5 – Declarație privind eligibilitatea TVA

Anexa 1.6 – Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatii

Anexa 1.7 – Contract de subvenție

Anexa 2 – Grila de verificare administrativa si a eligibilitatii fisei de proiect

Anexa 3 – Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect

Anexa 4 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

Anexa 5 – Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare – ghidul solicitantului – condiții specifice OS 5.1

Ghidul POCU OS 5.1

Ghidul POCU „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”