Lista de intervenții

Din măsurile prioritizate a rezultat următoarea listă indicativă de intervenții pe baza căreia vor dezvolta viitoarele proiecte PIDS și care răspund nevoilor de dezvoltare identificate pentru soluționarea problemelor zonelor urbane marginalizate vizate prin SDL:

I1 – Intervenție FEDR în infrastructura de educație (acțiunea 1.1 PIDS):

 • 1:Modernizarea și construcția infrastructurii preşcolare/prescolare, inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber;
 • 2: Furnizarea de materiale didactice / dotări de mobilier școlar necesare pentru a ajuta elevii și profesorii să desfășoare procesul educațional

 

I2 – Interventie FSE+ cu acțiuni integrate în domeniul educației (acțiunea A1.3 PIDS):

 • 3: Servicii/programe de tip before / after school complementar cu masă caldă pentru copiii cu risc de abandon școlar;
 • 4: Activități extrașcolare, cultural – educative, sportive etc pentru beneficiarii serviciilor before / after school;
 • 5: Campanii /Programe de conștientizare privind participarea la educație pentru părinți.

 

I3 – Intervenție FEDR în infrastructura de servicii sociale (acțiunea A1.2 PIDS):

 • 1: Dezvoltarea infrastructurii locative (locuințe sociale individuale)

 

I4 – Intervenție FSE+ cu acțiuni integrate în domeniul furnizarii de servicii sociale (acțiunea A1.5 PIDS):

 • 2: Servicii sociale pentru vârstnici;
 • 3: Măsuri de acompaniere în vederea integrari persoanelor vulnerabile / marginalizate beneficiare de locuință

 

I5 – Intervenție FSE+ cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medico-sociale) și educației (acțiunea A1.4 PIDS):

 • 1: Acțiuni de informare a persoanelor vulnerabile (inclusiv romi), asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor sociale și de sănătate;
 • 2: Campanii de informare și consiliere privind sănătatea reproducerii, prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane;
 • 3: Promovarea măsurilor privind combaterea discriminării în accesarea serviciilor de sănătate publică, la nivel comunitar, la nivelul instituțiilor și a altor factori implicați;
 • 4: Acțiuni de informare, demersuri specifice și permanente de înregistrare în baza de date a persoanelor inactive conform prevederilor Legii nr. 76/2002, consiliere, destinate creșterii ocupabilității în rândul populației de etnie romă perioada 2022-2027 cu accent pe segmentele tinere și femei rome;
 • 5: Acțiuni de informare și consiliere profesională;
 • 6: Programe de mediere și facilitare a angajării, inclusiv prin campanii de promovare a avantajelor angajării tinerilor în rândul angajatorilor destinate încurajării participării părinţilor romi la procesul educaţional din şcoală și din afara ei;
 • 7: Campanii de informare și conștientizare încurajării participării tinerilor romi în sistemul de învățământ profesional și profesional dual, cu precădere în domeniul învățământului profesional și profesional dual din agricultură și ramuri conexe acesteia;
 • 8: Servicii de formare tineri romi pentru încadrarea în meserii de bază, inclusiv măsuri de acompaniament (masă caldă, transport etc.

 

I6 – Intervenție din surse proprii pentru promovarea spiritului comunitar, a intelegerii reciproce si prevenirea si combaterea discriminării

Matricea de corespondenta

Fisele interventiilor din lista indicativa