Prezentare asociație

Asociația Grupul de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș este o organizație juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, constituită, constituită în vederea derulării unui proiect de dezvoltare locală creat într-un parteneriat public-privat plasat sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, menit să conducă la dezvoltarea economică și socială la nivel local.

Scopul generic al asociației este promovarea dezvoltării durabile, facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate, inclusiv a minorităților rome cu respectarea principiilor de asigurarea a egalității de șanse și evitare a segregării.

 

Obiectivele Asociației

 • Facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate, inclusiv a minorităţilor rome, cu respectarea principiilor de asigurare a egalităţii de şanse şi evitare a segregării;
 • Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală, incusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;
 • Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală;
 • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală;
 • Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi adaptarea la tendinţe şi schimbări socio-economice a Strategiei de Dezvoltare Locală, după aprobarea acesteia de către autorităţile finanţatoare;
 • Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din teritoriul Grupului de Acțiune Locală şi sporirea atractivităţii acestuia, prin valorificarea potenţialului natural, arhitectural, cultural, social şi economic al acestuia, ceea ce implică capacitatea locuitorilor de a conlucra în scopuri comune, în comunităţi locale, pentru a-şi dezvolta propriul viitor, respectând principiul dezvoltării durabile;
 • Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, cu ajutorul programelor de formare profesională şi activităţilor de consultanţă şi/sau asistenţă tehnică, acolo unde este cazul;
 • Încurajarea cooperării între membrii în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între membrii şi terţi pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului;
 • Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea teritoriului şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme;
 • Atragerea de cât mai multe surse de finanţare, prin diferite programe operaţionale, pentru dezvoltarea teritoriului;
 • Desfăşurarea unor activităţi cu scop lucrativ necesare susţinerii activităţii curente a Asociaţiei;
 • Orice alte activităţi care conduc la combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale precum și la dezvoltarea durabilă a teritoriului.