Conducere

Organele de conducere ale Asociației sunt:

a) Adunarea Generală – organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Asociației. Adunarea Generală asigură realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

b) Consiliul Director – este compus din reprezentanți ai membrilor fondatori, asigurând punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, reprezentarea și administrarea patrimoniului în raport cu terții, hotărând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociație.